Phật giáo và tuổi trẻ

Tản mạn về Nghề, Nghiệp và Chánh Ngữ Sau Khóa Tu Tam Bộ Nhất Bái 2017
Tản mạn về Nghề, Nghiệp và Chánh Ngữ Sau Khóa Tu Tam Bộ Nhất Bái 2017
Chúng ta làm trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần giao tiếp, nói năng. Người xưa kỹ tính dạy: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, hoặc “Lời nói chẳng mất tiền mua / Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Xem thêm