Phật giáo quốc tế

Hồng Kông: Khai mạc Hội nghị Sakyadhita lần 15
Hồng Kông: Khai mạc Hội nghị Sakyadhita lần 15
Hồng Kông: Khai mạc Hội nghị Sakyadhita lần 15
Xem thêm